สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ EDS (EBSCO Discovery Service Plus Fulltext)

Keyword Title Author
DATE : 2018-09-10 11:09:30

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน eBooks ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ที่ ลิงค์ข้างล่างนี้

http://www.galepages.com/thpnu/

DATE : 2018-09-10 11:55:48

ศูนย์วิทยบริการขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล  CNKI โดยมีทั้งหมด 5 ฐานข้อมูลดังนี้

1. ฐานข้อมูล Academic Fucus

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน  (136 ชื่อเรื่อง)  วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ  (132 ชื่อเรื่อง)  และงานประชุมวิชาการนานชาติที่จัดการในประเทศจีน  (27,300 บทความ)  เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้ภาษาจีน

เข้าใช้จาก : http://cstm.cnki.net/stmt 

2. ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database

รายละเอียด : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน  มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง / 61 ล้านบทความ

เข้้าใช้จาก : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD

3. ฐานข้อมูล China Mater’s Theses Full-text Database

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากประเทศจีน  มากกว่า  740  แห่ง  ประกอบไปด้วย  3.2  ล้านบทความ

เข้าใช้จาก : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CMFD

4. ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน  มากกว่า  450  แห่ง  ประกอบไปด้วยข้อมูล  3  แสนบทความ

เข้าใช้จาก : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CDFD

5. ฐานข้อมูล China Reference Works Online

รายละเอียด : เป็นฐานที่รวบรวมหนังงสือคู่มือเกือบ  9000  เล่มจากสำนักพิมพ์  300  กว่าแห่ง  ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา  คู่มืออุตสาหกรรม  สารานุกรม  ข้อมูลทางการแพทย์  เป็นต้น

เข้าใช้จาก : http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx

 

คู่มือสำหรับการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://www.uni.net.th/UniNet/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rar

 ***สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561***

DATE : 2017-07-24 14:52:42

​ด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสถาบัน นั้น

ในการนี้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

รายละเอียด
จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

http://community.ebooklibrary.org/Home?&AffiliateKey=WEL-ProfNaUnJu24

อหนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวรางคณา นันทิโยโทร 02-7693888 ต่อ 3362 หรือ

email : helpdesk@book.co.th

DATE : 2017-05-15 14:30:28

ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

       ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

       ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

       รายละเอียด   :   ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

        URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

DATE : 2017-04-20 10:20:37

ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

               ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               1.  ฐานข้อมูล Science Reference Center

                รายละเอียด : ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

               URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

               2.  ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

               รายละเอียด : แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

               URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

DATE : 2018-09-10 12:10:58

เชิญเข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  โปรแกรม EEWOWW

     รายละเอียด  :   EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email  ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

 www.eewoww.com

DATE : 2018-08-29 10:24:50

ศูนย์วิทยบริการขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic


รายละเอียด : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานะของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก  โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านวิชาการ และสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล


URL : http://academic.eb.com/

DATE : 2017-02-15 10:48:48
        บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีที่จะเปิดการทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน ซึ่ง Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้เพียงแค่นักศึกษาลงทะเบียนขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform โดยคลิ๊กที่ Create account จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand (ประเทศไทย) จากนั้นก็เลือกสถาบันที่ตัวเองสังกัด เพื่อที่ระบบจะได้จำได้ว่าเป็นผู้ใช้จากสถาบันใด จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่กำหนดไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
         
         ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตเรียนเสนอเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ในวันดังกล่าวข้างต้นที่  http://accessenglishnow.com/platform พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งาน
 
หมายเหตุ ให้ใช้ เบารว์เซอร์ Google Chrome 
DATE : 2016-03-22 14:42:23

ศูนย์วิทยบริการขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ฐานข้อมูล Food Science Source

           รายละเอียด : ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก


   URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr

 

DATE : 2014-10-20 15:58:11

     การสมัครเป็นสมาชิก PULINET CARD

           ผู้มีสิทธิสมัคร ต้องเป็น อาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดในสถาบันของห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน 

      สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ศูนย์วิทยบริการ  พร้อมหลักฐานดังนี้

         1.  ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและสมัครได้ที่งานศูนย์วิทยบริการ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   2.  ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกปีละ 50 บาท พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
             • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1 นิ้ว 2 รูป
             • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันในข่ายงาน หรือบัตรนิสิต/นักศึกษา

สิทธิการยืม
สามารถใช้บัตร PULINET Card ยืมหนังสือทั่วไปของหอสมุดกลางในข่ายงานได้ทุกแห่ง โดยสามารถยืมหนังสือทั่วไปได้ จำนวน 3 เล่ม นาน 7 วัน และสามารถยืมต่อในระบบได้ 1 ครั้ง หรือตามระเบียบที่ห้องสมุดนั้น ๆ กำหนด

 

    สมาชิกในข่ายความร่วมมือ PULINET มีดังนี้ 

ภาคเหนือ

 

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://library.cmu.ac.th/cmul/th

2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

http://www.library.mju.ac.th/

3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th/

4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.clm.up.ac.th/index_new.html

5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

6. สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.library.kku.ac.th/web/

7. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

http://www.library.msu.ac.th/web/

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://library.sut.ac.th/clremsite/

9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

http://www.lib2.ubu.ac.th/techno/

10. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

http://arc.npu.ac.th/main.php

ภาคกลาง

 

11.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร สนามจันทร์

http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/

12.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/

13.สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://library.stou.ac.th/

14.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

http://www.lib.kps.ku.ac.th/g4/

15.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

http://www.vit.src.ku.ac.th/

ภาคใต้

 

16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

http://www.lib.tsu.ac.th/

17. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

http://www.oas.psu.ac.th/

18. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://www.clib.psu.ac.th/news.php

19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

http://clm.wu.ac.th/

20. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://lib.pnu.ac.th/ilib

 

DATE : 2017-06-14 11:31:33

ศูนย์วิทยบริการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ซึ่ง สกอ. บอกรับให้ ดังนี้ 

 1 ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

 http://search.proquest.com/autologin

 2 ACM Digital Library

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ  ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

 http://dl.acm.org/dl.cfm

 3 IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

 http://www.ieeexplore.ieee.org/

 4 ProQuest Dissertation & Theses : Full Text

 เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

 http://search.proquest.com/autologin

 5 SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

 http://www.link.springer.com

 6 Web of Science

 เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

 http://webofknowledge.com

 7 American Chemical Society Journal (ACS) 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย  จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image)  ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

http://pubs.acs.org/ 

8 Emerald Management (EM92)

 เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ

 http://www.emeraldinsight.com

  

DATE : 2014-10-20 12:09:57

 

วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถทำได้ตามวิธีการ ตามลิงค์ที่ให้

การเชื่อมต่อระบบ PNU VPN บน IE Internet Explorer

http://itsupport.pnu.ac.th/index.php?board=17.0 

หัวข้อ 
การเชื่อมต่อระบบ PNU SSL VPN สำหรับ IE Internet Explorer

 

หรือ http://itsupport.pnu.ac.th/index.php?PHPSESSID=4ij0pbe1hot9fhgrmcusgk0jp4&topic=21.0

 

DATE : 2012-07-31 08:24:59

ประกาศ !!!

       ขอให้นักศึกษาทุกคณะ บุคลากรและครูอาจารย์ที่ยังไม่ได้ทำบัตรสมาชิกห้องสมุด ดำเนินการขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ...

DATE : 2012-11-09 10:37:46

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีบริการสืบค้นสารสนเทศและแนะนำการใช้ห้องสมุดสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่งานห้องสมุดได้ตลอดช่วงเวลาทำการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เขตโคกเขือ

เวลาทำการ  : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

รายการทรัพยากรแนะนำ ฐานข้อมูล หนังสือ


ข้อมูลเพิ่มเติม  


10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล หนังสือ [ 9,769 ชื่อเรื่อง ] [ 16,811 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   Goodman & Gilmans the pharmacological basis of therapeutics / Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, Bjorn C. Knollmann.   2018.
 2.   เลี้ยงลูกสไตล์นักบริหาร / เจย์, รอส   2550
 3.   วินทร์-วินทร์ Situation / วินทร์ เลียววาริณ   2560
 4.   4 โรคยอดฮิต คร่าชีวิตคนไทย / ยุทธศักดิ์ ทินบาล บรรณาธิการ   2561
 5.   OIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / จรัญ มะลูลีม.   2555.
 6.   เคล็ดลับพรีเซ็นต์เก่ง เล่มเดียวจบ / โม ชาพิโร.   2559.
 7.   7 คำวิเศษ หยับมาใช้เมื่อไหร่คนทำตามเมื่อนั้น / ทิม เดวิด.   559.
 8.   Dictionary Activities / Cindy Leaney.   2007.
 9.   52วิธี ฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆโดยอัตโนมัติและจำได้นาน : How to develop a brilliant memory week by week : 52 proven ways to enhance your memory / โดมินิค โอเบรน.   2559.
 10.   สุนทรพจน์ก้องโลก: Speeches That Changed The World / ไซมอน ซีแบก. มอนเตฟิโอเร.   2559.ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

10 รายการทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูล ดรรชนีวารสาร [ 2,451 ชื่อเรื่อง ] [ 6,369 จำนวน ] [รูปภาพ]
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  ปี  จำนวน
 1.   วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
 2.   SOCIAL SCIENCE ASIA : Official Journal of National Research Council of Thailand in conjunction with Journal of Thai Justice System.  
 3.   วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 4.   JIE : JOURNAL OF INDUSTRIAL EDUCATION : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 5.   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
 6.   Baby&Kids  
 7.   วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  
 8.   วารสารนาคบุตรปริทรรศน์.  
 9.   วารสารแพทย์นาวี.  
 10.   วารสารสหวิทยาการ.  
 ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Platinum